1: 1 session SLIP STITCH Knitting with Sandra Nesbitt